AVÍS LEGAL

Mitjançant el present avís, BUSCALLÀ ANGLERILL, SL (CIF: B-60010600) i BUSCALLÀ ASSESSORS, SL (CIF: B-60061595), en endavant GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, informa als usuaris del lloc web www.buscalla.com, (en compliment de l’art. 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades) sobre llur política de protecció de dades personals, amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar al GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, les dades personals que se’ls sol•liciten per a la subscripció i compra dels seus productes i/o per a la prestació de serveis.

Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades, seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades, el titular i responsable del qual és el GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, amb domicili a la Plça. Pi i Margall, núm. 1, de Gironella (08680) portant a terme un tractament automatitzat amb la finalitat per la qual les dades han estat recollides, així com per rebre informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

S’informa que també es podria obtenir informació, de manera anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com les descàrregues efectuades, als únics efectes estadístics que permetin elaborar millores en els serveis prestats i portar a terme tasques bàsiques d’administració. Tanmateix, no es recull cap altre tipus de dada sobre la navegació, ni s’instal•len ‘cookies’ a l’equip dels usuaris.

Igualment, de conformitat amb allò que s’estableix a l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint una comunicació escrita a qualsevol de les empreses esmentades a l’inici, amb domicili a Plça. Pi i Margall, núm. 1, de Gironella (08680), en la qual s’acrediti la seva identitat. La sol•licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’interessat, fotocòpia del DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreta la sol•licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol•licitant i documents acreditatius de la petició que es formula. Si la petició no reuneix els requisits especificats, es requerirà que s’esmeni. Referent al dret d’accés, únicament es denegarà quan s’exerciti en un interval inferior a dotze mesos i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte, així com quan la sol•licitud sigui formulada per una persona diferent a l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol•licituds de l’exercici del dret de cancel•lació de les dades identificatives dels usuaris mentre es mantingui llur relació amb qualsevol de les empreses esmentades a l’inici. Malgrat això, els usuaris es poden oposar al tractament de les seves dades per a oferir-los informació comercial o publicitària.

El GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin llur alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adopten mesures d’índole tècnic i organitzatives que pretenen arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, tals com: la confidencialitat, entesa com a limitació d’accés a la informació per part de persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d’informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per sol•licitud d’un usuari autoritzat.

Igualment, el GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, s’obliga a observar el deure de secret, respecte de les dades contenides en el fitxer automatitzat, establert en la legislació de protecció de dades.

El lloc web del GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, conté enllaços a altres llocs web que poden ser d’interès dels usuaris. El GRUP EMPRESES BUSCALLÀ, no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, de manera que no es poden garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut dels llocs esmentats en les condicions d’ús que regeixin aquests llocs, sota la seva exclusiva responsabilitat.

La present Política de Privacitat pot ser modificada atenent escrupulosament tant a possibles canvis legislatius que es produeixin, com a les directrius que emanin de l’Agència de Protecció de Dades.

En el supòsit que el GRUP EMPRESES BUSCALLÀ prestés algun tipus de servei especial en el qual es determinin unes previsions específiques relatives a la protecció de dades de caràcter personal, diferents a les que es contenen aquí, i es produís algun tipus d’incongruència entre ambdues, prevaldrà l’aplicació de les normes indicades particularment per a aquest servei en particular per sobre de les presents.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a l’adreça següent: admin@buscalla.com.

Queda totalment prohibida la seva reproducció, distribució o enllaç des d’una altra pàgina web sense previ consentiment exprés i escrit de GRUP EMPRESES BUSCALLÀ.

GRUP EMPRESES BUSCALLÀ es reserva en tot moment el dret de poder realitzar, sense previ avís, modificacions en el contingut de la seva pàgina web o en la configuració i presentació d’aquesta. Els continguts de la web s’actualitzen periòdicament i degut al fet que aquesta actualització no és immediata, li recomanem que confirmi sempre en GRUP EMPRESES BUSCALLÀ la vigència i exactitud de dades contingudes.

GRUP EMPRESES BUSCALLÀ declina qualsevol responsabilitat que pogués resultar per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços -links- des de la pàgina web de GRUP EMPRESES BUSCALLÀ. La presència d’aquest tipus d’enllaços en la nostra pàgina web té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’aquesta web d’acord amb els termes exposats en aquest “Avís legal” i la mera utilització dels serveis d’aquesta web implica l’acceptació d’aquest. Per això, si les condicions d’ús de de aquesta web detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, pel seu interès li demanem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o dels serveis en ella inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

L’usuari d’aquesta pàgina web que atempti contra la imatge o reputació de GRUP EMPRESES BUSCALLÀ , així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys , logotips o continguts de la web, serà responsable enfront de GRUP EMPRESES BUSCALLÀ de la seva actuació.

L’usuari que accedeixi a aquesta pàgina web accepta que GRUP EMPRESES BUSCALLÀ no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquesta pàgina web o per l’accés a altres matèries en la xarxa a través de les connexions amb aquesta pàgina web.