Declaracio Renda i Patrimoni exercici 2023-Buscalla Assessoria al Berguedà

Declaració de Renda i Patrimoni, exercici 2022: el termini per a la presentació de les declaracions comença el dia 11 d’abril i s’acaba el 30 de juny; el 27 de juny és el darrer dia si és amb domiciliació bancària.

Cal aportar la següent documentació:

 1. Dades personals i familiars
 2. Justificants d’ingressos
 3. Justificants de despeses i deduccions

L’IRPF grava totes les rendes (treball, capitals, activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, imputacions de renda), tenint en compte les circumstàncies personals i familiars del contribuent.

La documentació a aportar, són els justificants de les rendes rebudes i els de la situació personal i familiar. Hisenda ja disposa de moltes d’aquestes dades i les podem obtenir amb la declaració de l’any passat, el DNI i la seva data de validesa (si el DNI és permanent, ens cal la data d’expedició), la referència cadastral de l’habitatge habitual i un núm. de compte bancari del qual siguis titular.

1. Dades personals i familiars

Per fer la Declaració de Renda, cal aportar la identificació pròpia, la del cònjuge i dels familiars ascendents i descendents que conviuen amb el declarant. També el justificant de la residència habitual, amb la referència cadastral.

2. Justificants d’ingressos

 • -Pensions cobrades, prestacions d’atur o d’Incapacitat Temporal…
 • -Rendiments del treball, també cursos, indemnitzacions,…
 • -Rendiments del capital mobiliari: dividends, interessos de comptes,…
 • -Rendiments del capital immobiliari: lloguers de finques pròpies.
 • -Rendiments d’activitats empresarials, professionals o artístiques.
 • -Rescats de plans de pensions.
 • -Increments o disminucions de patrimoni: venda d’immobles, de fons d’inversió, d’accions,…
 • -subvencions i indemnitzacions.

Recorda que s’han de consignar tots els rendiments obtinguts, encara que no apareguin en el detall de dades fiscals (per ex. Lloguers, venda de patrimoni,…) i, per tant, cal revisar les dades que dona Hisenda.

3. Justificants de despeses i deduccions

 • Imports pagats per a la compra de l’habitatge habitual, si la compra és anterior al dia 1-1-2013.
 • Imports pagats per al lloguer de l’habitatge habitual, si el contracte és anterior al 2015 (cal aportar el contracte vigent)
 • Aportacions a plans de pensions.
 • Donatius
 • Anualitats per aliments i pensions compensatòries.
 • Despeses de finques pròpies arrendades: assegurances, factures de reparacions, rebut complet de l’IBI de l’any, interessos d’hipoteques, despeses de comunitats de propietaris, subministres,…
 • Despeses de guarderia.

ATENCIÓ!  Els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) estan obligats a presentar la Declaració; també, qui hagi percebut prestacions per ERTO, pot estar obligat a presentar-la.

DEMANA HORA podem assessorar-te sobre la documentació necessària, obtenir les dades fiscals d’Hisenda i preparar i presentar la teva declaració, calculant el resultat que et surti més avantatjós.

Si vols rebre informacions com aquesta, subscriu-te!