Protegeix la teva mascota-Nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals-Buscallà Assessoria Assegurances Immobiliària al Berguedà

Protegeix la teva mascota-nova Llei: El 29 de setembre entra en vigor la nova Llei de Benestar Animal; si tens gos, gat o algun altre animal de companyia, t’afecta!

Tens gos? Aquesta nova Llei, t’obliga a tenir una assegurança. També exigirà de tenir un curs de formació.

La Llei 7/2023, de 28 de març de protecció dels drets i el benestar dels animals, es converteix en la primera norma estatal que regula la relació amb els gossos, els gats i altres animals de companyia, i implica noves obligacions i deures per a tots aquells que tinguin alguna mascota a càrrec seu.

També defineix quines espècies poden ser animals de companyia i quines estan prohibides. Aquells que tinguin animals prohibits per la llei ho han de comunicar a les autoritats competents fins al 29 de setembre com a màxim.

Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta llei, entre altres, els animals usats en espectacles taurins, animals de producció, els usats amb finalitats científiques, gossos pastors, de rescat, policíacs o de caça.

La finalitat de la llei és la d’arribar a la “màxima protecció dels drets i del benestar dels animals inclosos en el seu àmbit d’aplicació”, per tant, entre altres, estableix obligacions i deures que has de complir per protegir el teu animal de companyia.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Una de les principals novetats de la Llei, és que obliga a tots els propietaris de gossos a tenir una assegurança de Responsabilitat civil com a propietari del gos, en tots els casos; la pòlissa s’ha de contractar i mantenir durant tota la vida de l’animal. Fins ara només era obligat de tenir-la per a gossos de races considerades perilloses.

En cas de no tenir l’assegurança, les sancions aniran dels 500 als 10.000 euros.

La nova assegurança de responsabilitat civil és una pòlissa que qualsevol propietari d’un gos ha de pagar per fer front als danys que la seva mascota pugui ocasionar a tercers. Aquests perjudicis poden ser materials –si es trenca un objecte, per exemple– o lesions corporals a una altra persona, com ara una mossegada. A més, l’assegurança ha de cobrir tant la responsabilitat civil del propietari del gos com la d’un posseïdor ocasional –per exemple de qui, ocasionalment, tregui el gos a passejar–.

L’assegurança de responsabilitat civil no ha de ser obligatòriament una assegurança específica. Pot estar inclosa dins una assegurança diferent, per exemple l’assegurança de la llar, que sovint cobreix la responsabilitat derivada de la tinença d’una mascota. Tot i així, algunes pòlisses exclouen les cobertures que ha de tenir una assegurança obligatòria i, per tant, en aquests casos, caldrà fer-ne una d’específica.

La llei però, no especifica el capital que ha de tenir aquesta cobertura; és per això que la Direcció General dels drets dels Animals considera que aquesta mesura “no resulta efectivament aplicable fins que es produeixi el desenvolupament reglamentari de l’esmentat precepte”.

Tanmateix, la nostra recomanació és de tenir l’assegurança pels danys que l’animal pugui causar i així evitar contratemps si es dona algun incident amb danys.

Si tens gos i l’assegurança de la llar contractada amb nosaltres, comunica’ns-ho, mirarem si tens coberta la responsabilitat civil pel teu gos i emetrem el certificat corresponent, si s’escau.

Curs de formació per tenir un gos

La nova Llei de Benestar animal, també obliga els propietaris de gossos a fer una formació: L’article 30 de la Llei, estableix que els futurs propietaris de gossos hauran d'”acreditar la realització un curs de formació per a tinença de gossos, que tindrà una validesa indefinida”. Es tracta d’una formació sobre la cura i tinença del gos, sobre els aspectes bàsics que cal conèixer, i serà gratuït.

Altres normes destacades de la nova Llei per protegir la teva mascota:

Es calcula que a l’estat espanyol hi ha actualment uns 29 milions de mascotes, 9,3 de les quals són gossos, seguides dels peixos (7,8 milions) i dels gats (5,8 milions). Però, a més de tot el que fa referència als gossos, la nova llei també marca les normes que a partir d’ara regiran la nostra relació amb tot tipus danimals de companyia.

Condicions generals per a tots els animals de companyia i silvestres en captivitat:

Els titulars i les persones que convisquin amb animals de companyia tenen el deure de protegir-los i l’obligació de complir el que preveu aquesta llei i en particular, entre altres:

OBLIGACIONS:

 • Mantenir l’animal integrat en el nucli familiar, sempre que sigui possible per llur espècie, característiques i benestar, i en bon estat de salut i de higiene. També educar-lo i tractar-lo amb mètodes que no li provoquin sofriment, ansietat o por.
 • Els animals que per llurs característiques no puguin conviure en el nucli familiar, han de tenir un allotjament adequat i en bones condicions; als animals gregaris se’ls ha de procurar la companyia que necessitin.
 • Mantenir l’animal vigilat i evitar-ne la fugida. Si és el cas, comunicar-ne la pèrdua o robatori a l’autoritat competent, en el termini màxim de 48 hores.

PROHIBICIONS:

 • Prohibició del sacrifici d’animals de companyia sense una causa justificada. Només s’autoritzarà si està justificat per motius de seguretat o de risc per a la salut pública, així com per evitar el patiment per “causes no recuperables” a l’animal i sempre sota criteri i control veterinari.
 • Prohibició de deixar els animals de forma permanent en terrasses, trasters, soterranis o vehicles, així com sense supervisió durant tres dies consecutius. Pel que fa als gossos, la llei de benestar animal estableix que aquest període de temps no podrà superar les 24 hores seguides.
 • Els animals desapareixen de les atraccions de fires i d’espectacles que els puguin causar “angoixa, dolor o patiment“. La fauna silvestre no pot ser present als espectacles de circ. Pel que fa a les baralles de galls, prohibides a Catalunya des del 1988, les persones que ensinistrin o utilitzin animals per a enfrontaments seran sancionades amb una multa de fins a 200.000 euros. Passarà el mateix amb l’ús d’animals en atraccions mecàniques o carrusels de fira.
 • Es prohibeix la venda directa de qualsevol tipus d’animal de companyia a través d’internet, portals web o qualsevol mitjà o aplicació telemàtics.
 • No es pot comercialitzar amb gossos, gats o fures en botigues d’animals, així com tampoc es permet que s’exhibeixin i exposin al públic amb fins comercials. Així, aquests animals es poden comprar a criadors oficials, i les botigues només poden distribuir “animals criats en captivitat per criadors registrats”. A més, la criança d’animals només la poden fer els criadors autoritzats.
 • Està prohibida la cessió o adopció d’animals no identificats en els termes que estableix aquesta llei.
 • En el cas de la cessió d’animals entre particulars, haurà de ser gratuïta i quedarà reflectida per contracte.
 • No es permet la cessió de gossos, gats i fures de menys de 8 setmanes d’edat.


Espècies prohibides

El text legislatiu inclou la prohibició de tenir determinades espècies com a animals de companyia. Entre elles, els primats o els rèptils verinosos. Aquells que tinguin animals prohibits per la llei ho han de comunicar a les autoritats competents fins al 29 de setembre com a màxim. Llavors s’adoptaran les mesures necessàries per traslladar-los a centres de protecció d’animals silvestres, zoològics o entitats de protecció animal. En espera que s’aprovi el llistat definitiu, aquests animals són:

 • Artròpodes, peixos i amfibis, la mossegada o verí dels quals pugui suposar un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals.
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els 2 Kg de pes, excepte en el cas dels quelonis (tortugues).
 • Tots els primats.
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg.
 • Espècies incloses en altres normatives sectorials a escala estatal o comuniària que n’impedeixin la tinença en captivitat.

Sancions

La nova llei també preveu el règim sancionador corresponent a les infraccions en base a la seva gravetat. La tinença dels animals esmentats anteriorment, així com el fet de no notificar-la, pot suposar una infracció i, per tant, una sanció.

 • Infraccions lleus: advertència o multa de 500 a 10.000 euros.
 • Infraccions greus: multa de 10.001 a 50.000 euros.
 • Infraccions molt greus: multa de 50.001 a 200.000 euros.

Hi ha aspectes d’aquesta nova llei que estan pendents d’acabar de regular.

Font: Col·legi Mediadors d’Assegurances de Barcelona

Si vols rebre informacions com aquesta, subscriu-te!