Tributació del pis llogat-Declaració Renda-Buscallà al Berguedà

Tributació del pis llogat-Declaració Renda: Propietari, aquí tens la informació de com has de declarar el pis llogat a la Declaració de Renda.

Si llogues un habitatge del qual ets propietari, has de declarar els guanys a Hisenda a la teva Declaració de la Renda. Però és important que coneguis quines són les despeses que et pots deduir pel lloguer d’aquest habitatge i que faran que, a la declaració, els impostos s’ajustin només als beneficis que hagis obtingut.

Amb la campanya de la renda recent iniciada, en aquest article et resumim les principals despeses deduïbles a la Declaració de Renda de l’exercici 2022 i t’ensenyem com s’ha de declarar aquest pis llogat a l’IRPF, si no ho has fet ja.

Ingressos

S’han d’incloure, a la Declaració de la Renda, tots els ingressos que, com a propietari, reps pel lloguer de l’habitatge, ja sigui en espècie o en metàl·lic.

Aquests ingressos corresponen a:

  • rendes del lloguer
  • Import corresponent als béns cedits amb l’immoble
  • ingressos derivats d’obres, serveis i tributs que recaiguin a l’inquilí

Cal destacar que, com a propietari, no pagaràs impostos pels ingressos íntegres del lloguer. El que tributaràs a Hisenda són els anomenats rendiments nets.

Principals despeses deduïbles del lloguer

Per calcular el rendiment net que hem obtingut del nostre lloguer, es deduiran les despeses següents:

Primes de contractes d’assegurança:

Assegurances d’impagament de lloguer, de responsabilitat civil, per incendi, robatori, etc. o de naturalesa anàloga, en proporció als mesos que l’habitatge hagi estat llogat.

Interessos de la hipoteca:

Queden inclosos els interessos i les altres despeses de finançament de la hipoteca, crèdits o préstecs, destinats a la compra o millora de l’habitatge arrendat; També les comissions per amortització anticipada de la hipoteca. Cal esmentar que queda exclosa la despesa corresponent del principal del préstec hipotecari, només es poden desgravar els interessos anteriorment esmentats.

Despeses per a la conservació de l’habitatge:

Poden deduir-se les despeses que s’hagin generat per mantenir, conservar i reparar l’habitatge de lloguer per tal de mantenir-lo en condicions. En aquest punt entren totes les despeses relacionades amb el manteniment de les instal·lacions com despeses de pintura, reparacions d’electrodomèstics, substitució de portes, reparació de la calefacció, entre d’altres. Queden excloses les despeses relacionades amb l’ampliació o la millora de qualsevol bé de l’habitatge, ja que aquestes són inversions que es deduiran a través del procés de l’amortització.

Rendes impagades:

Si l’inquilí no paga el lloguer, podràs deduir-te la quantitat deguda, sempre que el deutor estigui en situació de concurs i hagin passat més de tres mesos entre la primera reclamació o gestió del cobrament i la finalització del període. En cas que l’inquilí després aboni l’import impagat, aquest s’haurà de declarar a la propera declaració de renda.

Tributs:

Qualsevol impost o taxa que incideixi sobre l’habitatge, els més habituals són l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries. Per poder deduir els tributs, aquests no s’han d’haver imputat a l’arrendatari.

Pagaments a terceres persones per la prestació de serveis:

L’arrendador pot deduir tots aquells serveis inherents a l’edifici on es troba la propietat llogada, com ara porteria, jardineria, personal de vigilància, administració etc. Així mateix, es poden deduir les quotes de la comunitat de propietaris i les despeses extraordinàries o derrames inherents a aquesta.

Contracte de lloguer:

Es poden desgravar les despeses derivades de la formalització del contracte de lloguer i de la defensa jurídica sobre els béns, els drets i els rendiments.

Amortització de béns mobles i immobles:

Es refereix a la depreciació que pateixen tant l’habitatge com aquells béns mobles cedits amb l’habitatge, susceptibles de perdurar més d’un any. Pel que fa a l’amortització de l’immoble, ens podrem deduir el 3% del més gran dels següents valors (cost d’adquisició satisfet o valor cadastral), però a aquesta quantitat caldrà deduir-li el valor del sòl. Pel que fa als béns mobles, aquests s’amortitzen segons la taula d’amortització simplificada.

Quan he de pagar a Hisenda pel lloguer d’un pis?

Després de conèixer els ingressos i les despeses que seran incloses a la Declaració de la Renda, cal saber com es durà a terme el procediment. Cal calcular el denominat rendiment net, que serà la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles.

Reducció del 60%

La Llei de l’IRPF estableix una reducció del 60% sobre el rendiment net obtingut per l’arrendament d’immobles destinats a habitatge de l’arrendatari. Aquesta reducció suposa un benefici fiscal molt important. A més, s’ha de calcular sobre el rendiment net positiu que s’ha obtingut pel lloguer d’aquest habitatge.

No obstant això, no tots els arrendadors tenen dret a aquesta reducció. Només en poden gaudir aquells propietaris l’immoble arrendat dels quals, s’utilitzi única i exclusivament com a habitatge habitual de l’arrendatari. A més, les rendes obtingudes han de tributar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica.

Si vols rebre informacions com aquesta, subscriu-te!