Un factor que els bancs tenen en compte per decidir en quines condicions concedeixen finançament són les vinculacions (contractació d’assegurances, domiciliació de rebuts …). Vegi algunes qüestions a tenir en compte en aquests casos.

Finançament. Després d’uns anys de restriccions, actualment és més fàcil per a les empreses accedir a finançament bancari. No obstant , els bancs segueixen tenint en compte les vinculacions, i és freqüent que, per concedir el finançament o millorar  les condicions d’aquesta, sol·licitin a l’empresa la contractació d’assegurances o el pagament de les nòmines. Si es troba en aquesta situació, vegi alguns consells a tenir en compte …

Realment m’interessa?

Condicions.  Els tipus d’interès estan baixos, els bancs busquen rendibilitat a través de la contractació d’aquests altres productes. ¡ATENCIÓ! Doncs bé, abans de contractar-los analitzi si realment els necessita, i si l’estalvi que aconseguirà en el finançament li compensa del seu cost. Vegi dos exemples.

Préstec. La seva SL va a  demanar un préstec de 50.000 euros a tres anys i amb un tipus d’interès del 6%. El banc li ofereix una rebaixa del tipus d’interès del 0,25% més un descompte del 0,25% en la comissió d’obertura sempre que contracti una assegurança de responsabilitat civil (la primera és 100 euros més alta que la de l’assegurança que té ara).

 Apunt. Doncs bé:

  • El primer any la seva empresa s’estalvia 125 euros de comissió d’obertura (50.000 x 0,25%) i 108 euros per la reducció en el tipus d’interès.
  • A partir del segon any només estalviarà en el tipus d’interès, i una quantitat menor: 68 euros el segon any i 25 euros el tercer
  • Per tant, l’assegurança només surt a compte el primer any.

 Apunt. Una opció és cancel·lar a partir del segon any, encara que perdi la bonificació en el tipus d’interès a partir de llavors.

Pòlissa de crèdit. Vostè necessita una pòlissa de crèdit de 40.000 euros i el banc li ofereix les següents bonificacions: per domiciliar els impostos trimestrals, una rebaixa del tipus d’interès del 0,10%; per pagar les nòmines, una altra del 0,10%; i per contractar una assegurança de responsabilitat de directius (amb un cost de 450 euros), una rebaixa de l’interès del 0,10% i una altra del 0,50% de la comissió d’obertura.

Apunt. Doncs bé:

  • En aquest cas pot aconseguir un estalvi del tipus d’interès del 0,20% sense cap cost (per domiciliar els impostos i les nòmines).
  • Però haurà de valorar si l’assegurança realment li interessa, ja que li suposarà un estalvi màxim de 240 euros davant un cost de 450 euros per la prima anual.

Consells

Ofertes. Demani oferta a diverses entitats i comprovi:

  • Que les vinculacions i la seva respectiva bonificació queden reflectides per escrit en el contracte que signi amb el banc.
  • Que durant la vigència del finançament tindrà la possibilitat de cancel·lar aquests productes si deixen d’interessar-li.
  • Cedir més negoci al banc que més li doni suport en les seves necessitats de finançament. Apunt. Si treballa amb diversos bancs, reparteixi les vinculacions en funció del finançament que pugui obtenir de cada un i del benefici que li ofereixin (per exemple, domicili les nòmines en un banc i contracti les assegurances en un altre).

El següent pas:

Compari el cost d’aquests productes vinculats amb la bonificació que aconseguirà en el tipus d’interès i les comissions al llarg de la vigència del finançament.

Així mateix, comprovi que podrà deixar de contractar-los si deixen d’interessar-li.

Demani assessorament.