sancions de l'Agència Estatal de Protecció de Dades-procediments sancionadors resolts-Assessoria Buscallà- Berguedà

Les sancions en matèria de Protecció de Dades, resultants de l’aplicació del RGPD-LOPDGDD, han arribat.

Tal i com anunciava a finals d’any l’AEPD, s’han emès les primeres resolucions sancionadores, amb multes i advertències segons cada cas concret.

Hem de tenir en compte que, per les infraccions assenyalades a la LLSICE (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic), s’aplicaran els criteris de graduació de les sancions de l’article 39 bis de la mateixa, i les quanties establertes a l’article 39 segons la tipologia de les infraccions comeses (recollides aquestes a l’article 38).

Exemples de Procediments sancionadors (d’ara endavant PS), resolts per l’AEPD:

Els PS 43/201944/201967/2019 entre d’altres, dirimeixen sobre els enviaments de correus, trucades, SMS comercials sense el consentiment pel tractament de les dades personals.

Els motius que es dirimeixen en els Procediments Sancionadors esmentats són:

  • No tenir el consentiment de l’interessat: aquest fet s’exposa en els quatre expedients escollits, atès que l’article 21 de la LSSICE assenyala que “Queda prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.” Quan existeixi una relació contractual prèvia i sempre que el prestador hagi obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i les usi per l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de la contractació pel client, sí que es permet l’enviament.
  • No posar en els enviaments comercials el dret a la revocacióde l’usuari afectat, tal com exposa l’article 22.1 de la LLSICE “El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent… “

Què és una comunicació comercial? La LSSICE la defineix com a (Annex F, paràgraf primer) “tota forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d’una empresa, organització o persona que realitzi una activitat comercial , industrial, artesanal o professional.

També ens diu que no es considera comunicació comercial “A efectes d’aquesta Llei, no tenen la consideració de comunicació comercial les dades que permetin accedir directament a l’activitat d’una persona, empresa o organització, com ara el nom de domini o l’adreça de correu electrònic, ni les comunicacions relatives als béns, els serveis o la imatge que s’ofereixi quan siguin elaborades per un tercer i sense contraprestació econòmica.”

Queda molt clar de conformitat amb la LSSICE que es prohibeixen les comunicacions comercials de forma expressa sense consentiment exprés, a excepció d’una prèvia relació contractual lícita.

A més de l’aplicació de la LSSICE, s’aplica l’article 4.11 de l’RGPD que exposa el consentiment com “tota manifestació de voluntat, lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen“, i l’article 6.1. a) de l’RGPD per establir la licitud del tractament, que en els casos que ocupa és el consentiment.

Per l’incompliment del que s’ha citat, l’AEPD ha imposat sancions de 1.000 € en el cas de ser una infracció lleu, de 2.500 € i 3.300 € per ser infracció lleu, però complint algun dels punts tipificats de la graduació de l’article 40 de la LSSICE, com ara per la intencionalitat, la reincidència o pel termini de temps durant el qual s’ha comès la infracció.

Diverses sancions de les comentades són al mateix prestador de servei de la societat de la informació.

El PS 89/2019 és un advertiment a l’AMPA d’un col·legi per la realització de fotografies a menors, nens del centre escolar, per tal de comercialitzar uns calendaris. L’afectat que ha interposat la reclamació al·lega que “només havia donat consentiment al col·legi per a l’ús de les imatges del menor”.
a infracció és el tractament de dades regulat a l’art. 6.1 a) de l’RGPD, en relació amb l’article 8.1 de l’RGPD en tractar la imatge dels menors, sense el consentiment de qui en té la pàtria potestat.

En aquest cas, l’AMPA posa mesures, adoptades després de l’incident, per garantir que no es realitzin ni difonguin fotografies sense el consentiment adequat per qui ostenti la pàtria potestat dels menors i per això l’AEPD percep a l’AMPA.

Hem vist que, com ja va comunicar l’AEPD el desembre passat La directora de l’Agència de Protecció de Dades (AEPD), Mar Espanya, feia balanç a una entrevista per Cinc Dies, la forquilla de l’import econòmic és molt àmplia, i poc a poc i tal com declara Mar Espanya a l’esmentada entrevista aniran creant doctrina avaluant cada cas en concret. La intenció de l’AEPD és perseguir els incompliments greus de la normativa, adequant la sanció als mitjans de què disposi l’infractor.