Ajuts suport solvència empresarial-Buscallà assessoria

Ajuts suport solvència empresarial-Inscripció prèvia obligatòria

El Reial Decret llei 5/2021 publica una nova línia d’ajuts directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19, per a autònoms i empreses.

Per tal d’accedir a aquests ajuts, és imprescindible fer la inscripció prèvia abans del 30 de juny a les 15.00 hores.

Es tracta d’ajuts destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020 i fins el 31 de maig del 2021.

Qui pot fer la inscripció prèvia?:

1.- Requisits generals

Requisits, entre altres, que han de complir tots els sol·licitants:

A. Exercir l’activitat en els sectors d’activitat continguts a l’Annex de l’ORDREECO/127/2021, de 14 de juny (CNAE-2009)

B. Que hagin exercit alguna d’aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn en el seu exercici,

C. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya,

D. Tenir deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, costos fixes incorreguts pendents de pagament i que aquest deute hagi meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixi de contractes anteriors al 13 de març de 2021,

2.- Requisits per als qui fan tributació per mòduls

A. Complir els requisits generals.

3.- Requisits per als qui fan tributació amb estimació directa

Requisits per a la resta d’empresaris o professionals (ESTIMACIÓ DIRECTA) i les empreses
(IMPOST SOCIETATS) i grups consolidats o entitats (ATRIBUCIÓ DE RENDES)

A. Complir els requisits generals

B. Han de tenir un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 euros.

C. Han d’haver experimentat un descens igual o major del 30% respecte al 2019 del volum d’operacions anual.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

  • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
  • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €


Per a més informació, clica aquí
Preguntes freqüents