Pagament en efectiu - limitacions- Buscallà assessoria al Berguedà

Pagaments en efectiu – limitacions

La Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada en el BOE del dia 10 de juliol, modifica l’article 7 de la Llei 7/2012 que regula les limitacions als pagaments en efectiu de determinades operacions.

Aquesta nova llei, estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000 euros (abans 2.500 €), o el seu contravalor en moneda estrangera, en què alguna de les parts actuï en qualitat d’empresari o de professional.

Tanmateix, l’esmentat import serà de 10.000 € (abans 15.000 €), quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

Aquesta limitació s’aplica a tots els pagaments efectuats a partir de l’entrada en vigor de la norma (a partir de 11 de juliol de 2021), encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

Què s’entén per import pagat en efectiu?

A tots els efectes del càlcul de l’import pagat en efectiu, es sumaran els imports de les operacions o pagaments en què s’hagi fraccionat l’entrega dels béns o la prestació dels serveis.

S’entén per efectiu:
● Paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera.
● Xecs i pagarés bancaris “Al Portador”.
● Altres mitjans físics i electrònics que puguin ser utilitzats com a mitjans de pagament al portador.

Procediment sancionador

La Llei 11/2021 també modifica la regulació del procediment sancionador del règim de limitació de pagaments en efectiu (la sanció és del 25% dels pagaments en efectiu efectuats), establint algunes especialitats.

Entre les novetats, destaquem que un cop notificada la proposta de resolució, el pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la notificació de la resolució definitiva, implicarà una reducció del 50% de l’import de la sanció i la renúncia a formular al·legacions.

Pots consultar la Llei completa tot seguit: