La normativa espanyola de marques es renova per adaptar-se a la Directiva UE 2015/2436 d’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques.

El passat 14 de gener van entrar en vigor la majoria de les modificacions de la Llei de Marques aportades pel Real Decret-Llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques. Entre les novetats més substancials destaquen les següents:

CONCEPTE DE MARCA: S’elimina el requisit de representació gràfica. Podran accedir al registre tots aquells signes que siguins susceptibles de representació i que permetin a les autoritats competents i al públic en general, determinar l’objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular.

LEGITIMACIÓ PER SER TITULAR DE MARQUES: Qualsevol persona física o jurídica podrà sol·licitar una marca espanyola sense cap limitació, eliminant les condicions especials que fins ara hi havia per estrangers.

MARCA  I  NOM COMERCIAL REANOMENAT: S’elimina la distinció entre marca o nom comercial “notori” i “reanomenat” i es preveu una única categoria: la del “reanomenament” a Espanya (si es tracta de marques nacionals) o a la Unió Europea (si es tracta de marques de la Unió).

ÚS DE LA MARCA: En els procediments d’oposició i en relació amb aquelles marques anteriors que portin registrades almenys 5 anys,  es podrà exigir al titular que aporti proves del seu ús efectiu. L’aplicació d’aquesta modificació està subjecte a l’oportú desenvolupament reglamentari i, per tant, encara no ha entrat en vigor.

LÍMITS DEL DRET DE MARCA: Es preveu expressament que el registre d’una marca no blinda al titular davant possibles accions dirigides contra ell per la infracció d’altres marques anteriors al registre de la seva, o altres drets de propietat industrial o intel·lectual que tinguin una data de prioritat anterior.

Sobre el desenvolupament reglamentari de les noves disposicions de la Lleu de Marques, ja s’ha presentat el projecte de Reial Decret de modificació del Reglament per a l’execució de la Lleu 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, que ja ha estat publicat a ala web de la Oficina Española de Patents i Marques OEPM.