Registre per als ajuts a autònoms-Buscallà assessoria al Berguedà

Registre per als ajuts a autònoms

El proper dilluns 30-11-2020, s’obre la inscripció al registre per accedir als ajuts pels autònoms, publicat al DOGC , de 27 de novembre de 2020,  ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre

Adjuntem el resum de la informació rebuda de l’aCEBbrgd:

La inscripció la poden fer els autònoms donats d’alta al règim RETA o una mutualitat que fan l’activitat com a persona física a títol individual amb o sense treballadors a càrrec. El màxim de persones contractades per compte d’altri de l’autònom no pot superar les sis, prenent com a referència la mitjana de l’any passat.

També poden optar-hi els autònoms que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis, però en aquest cas, no pot haver-hi més de tres socis. La suma entre socis i treballadors per compte d’altri no pot superar les sis persones. En el cas de socis de cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat, també s’hi poden sumar si no hi ha més de tres socis i la xifra total de socis i treballadors no socis és d’un màxim de sis persones.

A més, cal que les persones tinguin el domicili fiscal a Catalunya, estiguin d’alta al RETA o a una mútua des d’abans de l’1 d’octubre, tinguin una base imposable sobre la renda de les persones físiques que en el darrere exercici disponible sigui igual o inferior a 35.000 euros, i un rendiment net de l’activitat en els tres primers trimestres del 2020 que no superi els 13.125 euros.