RENDA 2017: DEDUCCIONS PER LLOGUER

 

El dia 4 d’abril va començar el període per fer la Declaració de Renda 2017.

Tractem aquí,  les  deduccions per lloguers aplicables en aquesta Declaració:

PROPIETARI/A:

Es pot deduir un 60% dels rendiments nets derivats del lloguer.

LLOGATER/A:

Només té desgravació si va signar el contracte d’arrendament abans del dia 1/1/2015. La desgravació és del 10,05% de les quantitats pagades, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 €.

A Catalunya també es pot deduir un 10% (amb un màxim de 300 € i en alguns casos fins a 600 €) de les quantitats pagades en concepte de lloguer si compleix una sèrie de requisits:

-El lloguer anual ha de suposar més del 10% dels rendiments nets del llogater.

-La base imposable, menys el mínim personal i familiar, no pot ser superior a   20.000 €.

-El llogater/a ha de complir alguna d’aquestes condicions:

-Tenir 32 anys o menys.

-Haver estat a l’atur durant 183 dies o més.

-Tenir una discapacitat igual o superior al 65%

-Ser vidu/a i tenir més de 65 anys.

Recordem que per aplicar qualsevol deducció cal disposar de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits establerts.