condicions reobertura comerç minotista Covid-19 - Buscallà assessoria assegurances immobiliària

Condicions d’obertura de comerços minoristes Covid-19

L’Ordre  SND/388/2020, de 3 de maig, estableix les condicions d’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i prestació de serveis assimilats.

En termes generals, es poden reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, l’activitat dels quals havia estat suspesa per l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, excepte els que tinguin una superfície de més de 400m2 o siguin centres comercials.

Aquests establiments que reobrin, han de complir, entre altres, els següents requisits:

  • Establir un sistema de cita prèvia amb els clients, de manera que només hi hagi a l’interior un client per cada treballador.
  • Garantir l’atenció individualitzada i amb la corresponent separació física.
  • Establir un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, el qual ha de coincidir amb les franges horàries previstes per als passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.

D’altra banda, els desplaçaments a aquests establiments només són permesos quan es trobin dins del mateix municipi de residència, excepte que es tracti d’un producte o servei no existent en aquest.

També es fixen les mesures d’higiene que s’han de complir, entre altres, a part de les mesures de protecció dels treballadors:

  • Una neteja i desinfecció general del local almenys 2 vegades al dia.
  • Desinfecció diària de la roba de treball.
  • Ventilació adequada.
  • Disposar de papereres, a poder ser amb tapa i pedal, per a ús dels clients.

A més, en aquesta Ordre, hi ha els apartats que concreten les normes per als establiments de restauració i per a les perruqueries, centres d’estètica i de fisioteràpia.

Adjuntem l’ordre publicada al BOE ↓