llei de lloguer de vivenda novetats del RDL 7/2019

Novetats en la Llei de lloguer d’habitatge

El passat 6 de març va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d’habitatge i de lloguer.

Els canvis més destacats que comporta aquesta nova modificació de la norma són:

-Els lloguers d’habitatge per a ús estable i permanent, tornen a estar exempts de tributar per l’Impost de Transmissions Patrimonials, ITP. Cal recordar que aquest impost recau sobre els llogaters, que a partir d’ara ja no hauran de pagar-lo.

-Referent a l’IBI, els ajuntaments que ho decideixin, poden fixar una bonificació d’aquest tribut, de fins el 95%, pels habitatges que s’arrendin amb una renda limitada per una norma jurídica.

-La durada mínima del lloguer d’aquests habitatges queda fixada en 5 anys, en comptes dels 3 actuals, i si l’arrendador és persona jurídica, la durada mínima és de 7 anys.

-El propietari, a part del mes de fiança, no pot demanar més avals que dues mensualitats de renda; també, si aquest arrendador és persona jurídica, no pot exigir que les despeses de contractació del lloguer les pagui el llogater.

-I referent als desnonaments, el llogater pot al·legar vulnerabilitat social i el jutge haurà de decidir en base un informe dels serveis socials; en cas que aquesta vulnerabilitat es ratifiqui, el desnonament es paralitzarà durant un mes (dos si el propietari és persona jurídica).

Cal recordar, però que aquest Reial Decret-Llei ha de ser ratificat pel Congrés dels Diputats en el període d’algunes setmanes. Si no fos ratificat, quedaria derogat i els canvis esmentats deixarien de ser aplicables.

MÉS INFORMACIÓ:

BOE:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3108

ITP gencat.cat: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/itpajd/tpo/